Rehabilitatsiooniteenuse tutvustus


Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenus ei ole arstiabi teenus. Rehabilitatsiooni raames ei  osutata (taastus)ravi ega sanatoorse ravi teenuseid.


Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on puudega lapse puhul aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele. Tööealise inimese puhul aitab rehabilitatsioon soodustada tööle asumist või tööl püsimist ning eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.Põhjalikum info on veebileheküljel: www.ensib.ee 


Rehabilitatsioon on edukas ainult siis, kui arvestatakse Teie soove ja individuaalseid vajadusi ning kui Teie ise osalete aktiivselt rehabilitatsiooniprotsessis. Vajaduse korral toimub koostöö ka Teie lähedastega. 


Rehabilitatsiooniteenusele tulles võtke kaasa 

 • kehtiv rehabilitatsiooniplaan
 • isikut tõendav dokument
 • füsioteraapilise teenuse saamisel sportlikud riided, sisejalanõud, käterätt
 • varuge aega vähemalt 3 tundi

Rehabilitatsiooniteenuste raames osutatakse teile järgnevaid teenuseid:

 • Juhendamist, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
 • Füsioterapeudi teenust (täiskasvanutel kuni 5 tundi aastas, liikumispuudega lastel 15 tundi aastas).
 • Tegevusterapeudi teenust.
 • Sotsiaaltöötaja teenust.
 • Eripedagoogi teenust.
 • Psühholoogi teenust.
 • Logopeedi teenust.
 • Majutusteenust - ööbimist rehabilitatsiooniasutuses. 

Majutusteenuse hulka kuulub 1x päevas tasuta toitlustamine (lõunasöök). Majutusteenuse  ööpäeva hind on 23,97 € ning kompenseeritakse maksimaalselt 119,85 € ulatuses aastas. Majutusteenust võivad kasutada kõik teenust saavad kliendid ja alla 16-aastaste laste saatjad 119,85 € ulatuses aastas.  Lisatasu eest on võimalik saada hommiku ja õhtusööki  4  €/päevas.

 

Sõidukulud kompenseeritakse rehabilitatsiooniteenust saavale kliendile ning põhjendatud vajadusel tema saatjatele kuni 41,55 € aastas, kui rehabilitatsiooniteenusele sõidetakse elukohast väljapoole kohaliku omavalitsuse üksust. Saatjaks võib olla nii lapsevanem, abikaasa, isiklik abistaja kui ka hooldaja.


Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus elukohajärgsele Sotsiaalkindlustusametile pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist. Taotlusele tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad dokumendid, mille alusel toimub kulude hüvitamine. Taotluse vormi küsida sotsiaaltöötajalt või Sotsiaalkindlustusametist.


Sotsiaaltöötaja teenus on isiku argielus mõjutavate probleemide tekkepõhjuste väljaselgitamine, isiku olemasolevate ressursside ja tegevusvõime väljaselgitamine ning koos isikuga temale sobivate abistavate võimaluste leidmine.


Logopeedi teenus sisaldab suhtlemisvõime hindamist, kõne ja mitteverbaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisoskuse kujundamist, suhtlemisvalmiduse suurendamist kliendile olulistes situatsioonides.


Psühholoogi teenus sisaldab nõustamist psühholoogilistes küsimustes, probleemide ennetamist, juhendamist ja motiveerimist emotsionaalse heaolu säilitamiseks, mis omakorda toetab isiku sotsialiseerumist.


Eripedagoogi teenus  toetab hariduse saamist ja töötamist toetavate tegevuste valimist, koostöö arendamist, toetavate suhete kujundamist, et parandada kliendi toimetuleku oskusi talle olulistes erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.


Füsioterapeudi teenus sisaldab liikumisvõime ja tegevusvõime hindamist, liikumist  parandavate ravivõtete ja abivahendite soovitamist.


Tegevusterapeudi teenus sisaldab tegevusvõimest ja keskkonnast tulenevate piirangute hindamist (sh kodu-, kooli- ja töökeskkonna hinnangut), tegevusvõimet parandavate abivahendite  sobitamist.


Kogemusnõustaja teenus sisaldab  sarnase kogemusega inimeste vahel toimuvat teadmiste- ning kogemuste vahetust ja/või nõustamist ning kogemusliku emotsionaalse- sotsiaalse- ja/ või praktilise toe pakkumist.


Vaidlustamine

Kui  leiate, et rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus on rikutud Teie õigusi, võite  30 päeva jooksul  esitada vabas vormis vaidlustava avalduse Sotsiaalkindlustusametile.